The Best Translation and Localization Service Provider in Viet Nam – English into Vietnamese/Burmese/Lao/Khmer/Hmong, etc… Rotating Header Image

Bản địa hoá Website

Bạn có một trang web Tiếng Anh và giờ bạn muốn có một phiên bản khác bằng Tiếng Việt, chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn.

Các chuyên gia Bản địa hoá của chúng tôi bao gồm các chuyên gia ngôn ngữ trong tất cả các lĩnh vực, chuyên gia thiết kế Web, chuyên gia chế bản và các kỹ sư công nghệ thông tin sẽ xử lý yêu cầu của bạn bằng quy trình chuyên nghiệp, không cần can thiệp đến mã dòng lệnh mà vẫn đem lại cho bạn một website hoàn toàn như ý muốn bằng Tiếng Việt.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh -> Tiếng Việt, Tiếng Việt -> Tiếng Anh, Tiếng Nhật -> Tiếng Việt, Tiếng Việt -> Tiếng Nhật, Tiếng Trung -> Tiếng Việt, Tiếng Việt -> Tiếng Trung, Những ngôn ngữ quan trọng khác -> Tiếng Việt…